ЕКИПЪТ НА "ИЗВЪНГАБАРИТНИ" ООД ВИ БЛАГОДАРИ ЧЕ ПОСЕТИХТЕ НАШИЯТ ПОРТАЛ.

Калкулатор за изчисляване на дължимите такси за тежки и/или извънгабаритни ППСЗаявка за изготвяне и/или съгласуване на разрешителни за извънгабаритни ППС

Запитване за превоз на извънгабаритни товариЗапитване за съпровод на извънгабаритни товари

Заявление за разрешително на тежки и/или извънгабаритни товариavtopark-kamioni

 

Във връзка с влизането в сила на антидъмпинговият закон в Австрия

от .

              Във връзка с влизането в сила на антидъмпинговият закон
Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz LSD-BG в Австрия, в сила от 1.01.2017 г.

Ви информираме следното:

Всеки командирован шофьор трябва да разполага със следните документи, преведени на немски език:

- формуляр за регистрация (генериран от сайта) ;
- трудов договор (може и в превод на английски език);
- фишове/ведомости за начислено възнаграждение;
- платежни нареждания за платено възнаграждение;
- документ А1 за социално осигуряване.

Документите могат да се представят на контролните органи и в ....

 електронен формат (сканирани) и носени на електронен носител.

При транзитни превози (транзитно преминаване през Австрия и БЕЗ каботаж) не трябва да се изпраща уведомление.“

Ангажиране на представител в Австрия не е необходимо.Тази функция (лице за връзка) може да се изпълнява от някои от командированите шофьори.

Извършва се (за всеки курс) регистрацията на web- базирана платформа на адрес:
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver2/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a

При попълване на on-line формуляра е добре да се имат в предвид някои специфики , за които Ви информираме най-долу в Инструкцията за регистрация .

Съгласно & 19, ал. 1 от LSD-BG при настъпили промени в данните от уведомлението, незабавно трябва да се изпрати коригиращо уведомление.

Глобата за неподаване на коригиращо уведомление е същата, както при липса на уведомление.

Минималните заплати се определят от колективните трудови договори, които могат да бъдат намерени на следния сайт: http://www.kollektivvertrag.at

Съгласно параграф 3 от закона (LSD-BG) за времето на командироването в страната работниците имат право на определените нормативно или с колективен трудов договор заплати (ал. 3), както и на допълнителните плащания, пропорционално на съответния период на плащане на заплатата (ал. 4).

За времето, през което шофьорите пътуват с РО-ЛА, се заплащат 50% от горните ставки.

* Във връзка с определянето на категориите на заплащане австрийската асоциация на превозвачите ни информира, че в Австрия „професионални шофьори“ се водят само тези, които са завършили с изпит специално 3 годишно училище за шофьори и са придобили официално професията шофьор. Водачите на ПС, притежаващи категория С, D, E, завършили само курс за професионална компетентност, макар че притежават свидетелство за професионална компетентност съгласно Директива 2003/59, се водят само „шофьори“, респективно за двете категории работници са определени различни минимални заплати.

** При изчисляването на стажа в едно предприятие се събира времето, прослужено за същия работодател, което няма прекъсвания, по-дълги от 4 месеца. Не се считат периодите, при които прекъсването е поради прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работника, при предварително напускане без основателна причина или при освобождаване на работника по негова вина.

*** При изчисляването на стажа в едно предприятие се взема предвид и прослуженото време за други работодатели като професионален шофьор с положен изпит за завършено обучение за професията шофьор (максимум 15 години). Работникът трябва да представи подлежащи на проверка писмени доказателства за това прослужено време. Тази разпоредба се прилага за трудови правоотношения, възникнали след 31.12.2015 г.

В чл. 5 от колективния трудов договор за нормално работно време е определена 40 часова работна седмица. Извънреден труд (когато се надвиши седмичното нормално работно време или дневното нормално работно време, което се получава като се разпредели нормалното седмично работно време) се заплаща като часовата ставка се увеличи с 50% (чл. 6 от колективния трудов договор). За извънреден труд в часовете от 20.00 ч до 5.00 ч надбавката е 100%.

По колективен трудов договор дневните командировъчни пари са определени на 26.40 евро или 1/12 от тях за всеки започнат час. При пренощуване се полага 15 евро на нощувка, като ако товарният автомобил не разполага с оборудвана кабина за спане, му се възстановяват действителните разходи по документ.

Работно време
Спазват се разпоредбите на Регламент 561/2006 за времето за управление, прекъсвания и почивки и на Директива 2002/15 за работното време.
В работното време се включват времето на управление, времето, през което се извършва друга работа и времето на разположение.
За нощен труд се счита всяка работа с продължителност над 1 час във времето между 0.00 ч и 4.00 ч.

Съгласно параграф 4 от закона (LSD-BG) работниците имат право на допълнителен платен годишен отпуск в размер, съответстващ на разликата между полагащия се платен годишен отпуск в Австрия и този по трудов договор на работника, изчислен пропорционално на отработеното в Австрия време. Съгласно параграф 2 от Закона за отпуските при трудов стаж под 25 години се полагат 30 работни дни платен отпуск, а при стаж 25 и повече години – 36 дни.

Санкции при нарушение
В зависимост от това дали става въпрос за първо, или за повторно нарушение непредставянето на копие на уведомлението за командироване или на документа за социално осигуряване А1 могат да бъдат санкционирани с глоба до EUR 5000 или до EUR 10 000 за всеки работник.
В зависимост от броя на засегнатите работници непредставянето на документи за заплатите или заплащане на по-малко възнаграждение може да бъде санкционирано с глоба до EUR 10 000 (нарушения при до 3 работника) или до EUR 20 000 (над 3 работника) за всеки работник.
Санкционира се работодателят или лицето, което е отговорно за тези нарушения.


Компетентният орган, отговорен за прилагане на тези изисквания, е Министерството на финансите:
Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums
für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung
Brehmstrasse 14
1110 Wien – Austria
E-Mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Formular ZKO З (Lohn- und Sozi a! dumping-Bekampfungsgesetz LSD-BG)

Относно Раздел 1. Arbeitgeberin/ Arbeitgeber
(работодател):

• попълват се данни, касаещи дружеството-работодател (наименование, адрес: тел. номер и e-mail за връзка);
• в графа „Gewerbebefugnis oder Unternehmensgegenstand" (предмет на дейност) се попълва „internationaler Transport" (международен транспорт);
• в графа „Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer" се попълва номера на
• ДДС¬ регистрацията на дружеството. Пример: BG123456789.

Относно Раздел 2. Die zur Vertretung nach aЩJen berufene Person der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers
(представител на работодателя):

• попълват се данните на управителя на дружеството-работодател (имена, дата на раждане, адрес, гражданство, тел. номер и e-mail за връзка/могат да са идентични с тези в Раздел 1/).

Относно Раздел З. Ansprechperson
(лице за контакти):

• избира се опция „aus dem Kreis der nach бsterreich entsandten Arbeitnehmer"
• попълват се данните на шофьора, който ще е лицето за контакт;
• не е необходимо да се посочват негов тел. номер и e-mail;

Относно Раздел 4.(inlandische) Auftraggeberin/ (inlandischer) Auftragsgeber"
(заявител на превоза - клиент, по чиято заявка се извършва транспорта):

• избира се една от опциите: „gewerЬliche Unternehmerin/gewerЬlicher Unternehmer (търговец) или Privatperson/en (физическо лице/а);
• попълват се данните на клиента;
• в случай, че клиентът не е регистриран в Австрия, в графа PLZ (п.код) се попълват цифрите 9999, а в графа Adresse (адрес) се попълва пълния адрес (вкл. и държавата на регистрация). Пример: 6 Triaditsa Str., 1000 Sofia, Bulgarien.

Относно Раздел 5. „Zeitraum der Entsendung isngesamt nach бsterreich"
(продължителност на командировката в Австрия):
• попълват се датите на влизане и излизане от територията на
Австрия.

Относно Раздел 6 . "Ort(e) (genaue Anschrift) der Beschaftigung in osterreich"
(адрес, където ще се извършва работа в Австрия):

• попълва се товарния или разтоварен адрес;

Относно Раздел 7.Angabe zur verpflichtenden Bereithaltung der Meldeunterlagen und Lohnunterlagen gema(3§1 9АЬs.ЗZ9 LSD-BG

(информация относно това къде се съхраняват формулярите за регистрация и другите документи съгл. § 19, п.З Z 9 от закона):

• избира се втората опция: „bei der unter Punkt 3 angefuhrten Ansprechperson" (при посоченото в раздел 3 лице за контакт);
• в раздела не се попълва нищо друго (не е и възможно, след избор на втората опция).

Относно Раздел 8. AngaЬen zu den nach бsterreich ensandten Arbeitnehmerin/ArЬeitnehmer (данни за командирования в Австрия служител):

• попълват се данните на командирования шофьор (имена, гражданство
/Staatburgerschaft/, дата на раждане /Geburtsdatum/, адрес /Anschrift/);
• в графа "Art der Tatigkeit und Verwendung des Arbeitnehmerin/ Arbeitnehmers" (вид на трудовата заетост) се попълва „internationaler Transport" (международен транспорт);
• в графа „Transportbereich" (транспортен бранш) се попъва „Ja" (да);
• в графа „Sozialversicherungsnummer" (социалноосигурителен номер) се попълва ЕГН на командированото лице;
• в графа „Sozialversicherungstrager" (социалноосигурителен орган) се попълва „National Versicherungsanstanlt / NOif ';
• в графа „Beginn der Beschaftigung" (начало на заетостта) се посочва датата на влизане на територията на Австрия;
• в графа „Voraussichtliche Dauer/Ende" (очаквана продължителност) се попълва очакваната дата на излизане от Австрия;
• в графа „Dauer and Lage der vereinbarten Normalarbeitszeit" се декларират часовете на начало (von) и край (Ьis) на работното време, както и неговата продължителност („Arbeitsdauer).

Относно Раздел 9. „Der Arbeitnehmerin/dern Arbeitgeber nach osterreichischen Rechtsvorschriften geblirendes Entgelt" (възнаграждение, дължимо на конандированото лице, съгласно австрийското законодателство):

• в графа „Hohe € (Bruttobetrag)" /брутен размер в евро/ се посочва минималната почасова ставка на заплащане съгласно австрийското законодателство (в зависимост от трудовия стаж на шофьора), като ставките са следните (в брутен размер):

а. при трудов стаж до 5 г.: 8,81 евро; ·
b. при трудов стюк от 5 до 10 г.: 9,01 евро;
с. при трудов стаж от 10 до 15 г.: 9,26 евро;
d. при трудов стаж от 15 до 20 г.: 9,52 евро;
е. при трудов стаж повече от 20 г.: 9,74 евро.

Забележка: В предвидената минимална почасова ставка (от 8,81 до 9,74 €) се включват следните компоненти:

1 . тр. възнаграждение;
2. извъреден и нощен труд;
3. годишните 0,9% за прослужено време;
4.командировъчните, специфични за длъжността (съгласно вътрешна Заповед за определяне на размера на командировъчните пари);
5.бонуси от всякакъв вид (за товарителници без забележки, за икономично шофиране и др.).

• в графа „Monat/Woche/Тag/Stunde" (месец/седмица/ден/час) като времева единица за начисляване на възнаграждението се посочва „Stunde" (час).
• в графа „Beginn des Arbeitsverhaltnisses beim auslandischen Arbeitgeber" се декларира датата на сключване на трудовия договор. Пример: 01.01.2017.

Относно Раздел 10. „Anmerkungen":

не се попълва нищо.

Относно Раздел 11. „Genehmigung der Beschafting der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers im Sitzland der Arbeitgeberin/des ArЬeitgebers.":

• декларира се единствено „Nein" (не) в графа „Beschaftingungsgenehmigung Sitzland".

Относно Раздел 12. „Aufenthaltsgenehmigung der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers im Sitzland der ArЬeitgeberin/des ArЬeitgebers.":

• декларира се единствено „Nein" (не) в графа „Aufenthaltsgenehmigung Sitzland"

След попълването на формуляра е необходимо чрез натискане на бутона „Senden" (Изпрати) да го изпратите до Централния координационен център за контрол на незаконната заетост към Министерство на финансите на Австрия.

След изпращането системата автоматично генерира входящ номер (Transaktionsnummer) на формуляра.
Пример: „Transaktionsnummer: ZKOЗ/2017-020309f."

От секция „PDF-Download" (под получения входящ номер) можете да свалите изпратения формуляр (в РDF-формат), който формуляр да предоставите на шофьора за съхранение в кабината и представяне при проверка.

 

МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ ЗА ВОДАЧИТЕ НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ПРЕЗ 2017 Г.
Заплатите се определят по колективен трудов договор и са различни в зависимост от превозното средство, което управлява водачът, и от неговия стаж в предприятието .

Таблицата със ставките може да видите ТУК

 

Оригиналният текст на закона може да видите ТУК