ЕКИПЪТ НА "ИЗВЪНГАБАРИТНИ" ООД ВИ БЛАГОДАРИ ЧЕ ПОСЕТИХТЕ НАШИЯТ ПОРТАЛ.

Заявление

До:

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешително за движение на тежко или извънгабаритно
пътно превозно средство

Превозвач:   Дан. номер
Адрес:   БУЛСТАТ:
Собственик на товара:    
Адрес:   , с настоящото


Д Е К Л А Р И Р А М

Данни за превозното средство и товара, както следва:

         
Влекач (марка):   (Полу)Ремарке (марка):
1. Рег. номер:   8. Рег. номер:
2. Широчина [м.]:   9. Широчина [м.]:
3. Височина [м.]:   10. Височина [м.]:
4. Дължина [м.]:   11. Дължина [м.]:
5. Собствена маса [т.]:   12. Собствена маса [т.]:
6. Масабаласт [т.]:   13. Оси [бр.]: предни: , задни:
7. Оси [бр.]: предни: , задни:   13a. Пневм. окачване:
7a. Пневм. окачване:    


Товар (вид):
14. Широчина [м.]:
15. Височина [м.]:
16. Дължина [м.]:
17. Собствена маса [т.]:


Общи данни за извънгабаритното или тежко пътно превозно средство:

18. Обща широчина [м.]:
19. Обща височина [м.]:
20. Обща дължина [м.]:
21. Обща маса [т.]:


22. Схема на разположението на осите, с обозначаване на разстоянията между тях и съответното им натоварване:

Моля, попълнете броят на осите в композицията.


23. Срок за издаване на разрешителното:

24. Брой курсове:

Други данни:

Начален пункт:   Краен пункт:
Съпровождащо лице:   Телефон:
Месторабота:   Длъжност:

Декларирам, че съпровождащото лице отговаря на изискванията на чл. 24 от Наредбата за движение на извънгабаритни и тежки ППС.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Ръководител: ...................................................
/Име и фамилия, подпис и печат/