ЕКИПЪТ НА "ИЗВЪНГАБАРИТНИ" ООД ВИ БЛАГОДАРИ ЧЕ ПОСЕТИХТЕ НАШИЯТ ПОРТАЛ.

Наредби

 

 Наредба №11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за извънгабаритни и/или тежки ППС

НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

НАРЕДБА № 13 ОТ 19 АПРИЛ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УПОТРЕБА НА УСТРОЙСТВА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА, МОНТИРАНИ В МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

НАРЕДБА № 17 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА СЪС СВЕТЛИННИ СИГНАЛИ

НАРЕДБА № 31 ОТ 26 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

 

 НАРЕДБА № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда запровеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и напредседатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания

НАРЕДБА № 37 ОТ 2 АВГУСТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НАПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗАТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда запровеждане на проверочните изпити

НАРЕДБА № 39 ОТ 29 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ И ПОДКАТЕГОРИИ

НАРЕДБА № 40 ОТ 14 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

НАРЕДБА № 53 от 10.02.2003 г. за комбиниран превоз на товари

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 27 ЮНИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

Наредба H-14 за начина на провеждане,обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предпиятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата,извършващи превози за собствена сметка

НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

НАРЕДБА за граничните контролно-пропускателни пунктове

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

НАРЕДБА за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт

НАРЕДБА за специално ползване на пътищата

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТДЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА И ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ

НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и
спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от
тях

НАРЕДБА № Iз-2539 за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането
и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача,
извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на
разрешение за провеждане на допълнително обучение, 04.02.2013г.