ЕКИПЪТ НА "ИЗВЪНГАБАРИТНИ" ООД ВИ БЛАГОДАРИ ЧЕ ПОСЕТИХТЕ НАШИЯТ ПОРТАЛ.

България

 

Превозът на извънгабаритни товари има разрешителен режим. За всеки превоз се издава разрешително на превозвача от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

 

Допустимите максимални размери на ППС за движение по пътищата,

отворени за обществено ползване, са за:

 

1. широчина на всяко ППС - 2,55 m.

-хладилно или с изотермична надстройка ППС - 2,60 m.

2. височина на всички видове ППС - 4,00 m.

3. дължина на всяко моторно превозно средство 12,00 m.

-ремарке - 12,00 m.

-съчленено ППС - 16,50 m.

-моторно превозносредство с едно или повече ремаркета-18,75m.

 Всички стойности надвишаващи горните параметри се тълкуват за извънгабаритни и  следва да бъде заплатено за транспорт на извънгабаритно ППС.

 

ППС-та с габарити не надвишаващи съответно обща маса 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30% от допустимите максимални натоварвания наос по раздел II от наредба №11 ,както и тези с габарити: широчина – до 3.30м, височина – до 4.30м, и дължина – до 22м. им се разрешава да се движат след заплащане само на дължимата такса за извънгабаритно и/или тежко ППС по образец № 3

ППС-та надвишаващи обща маса 45 тона или натоварване на ос с повече от 30% от допустимите максимални натоварвания на ос по раздел II от наредба №11, както и тези с габарити: широчина – над 3.30м, височина – над 4.30м, и дължина – над 22м. могат да се движат след издаване на разрешително за извънгабаритно и/или тежко ППС по образец№3.

Необходимият документ за издаване на разрешително е   заявление по образец № 3, попълнен четливо, подписан и подпечатан от фирмата   която го подава. В случай, че разрешителното се издава на физическо, а не на юридическо лице, лицето подаващо заявлениетополага само подпис.

                          Размерът на таксата за   обработка на документи е:

- 70 лв. за обработка за документи до 5 работни дни

- 140 лв. за обработка за документи до 3 работни дни

- 210 лв. за обработка за документи до 1 работен ден

Tаксата може да се заплати в брой на касите на всяко областно пътно управление на територията на страната или по банков път, за което се представя платежно нареждане.

- заявлението се подава лично на касите на всяко областно пътно управление.

- срокът за издаване на разрешителното е упоменат   по-горе.

- разрешителните се получават на касите на Агенция „Пътна   инфраструктура” срещу заплащане на пътните такси в брой или по банков път от фирмата подала заявлението.

На основание чл.14 ал.2 от Наредба № 11 за движение   на извънгабаритни и/или тежки ППС в рамките на две съседни области   разрешителното се издава от ОПУ, от чиято територия тръгва извънгабаритното ППС и се съгласува със съответната служба за контрол при МВР. При преминаване   на територията на повече от две области разрешителното се издава от АПИ и се   съгласува със съответната служба за контрол при МВР.

 

Изисквания при превишаване на максимално допустимите габарити и маса на ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване :

 

Параметри

Движение с такса

(не се заплаща такса обработка дукоменти)

Движение с разрешително

(заплаща се такса обработка дукоменти)

Необходим

съпровод

График за

движение

Необходима

комисия

Широчина От2.55м. до 3.30м. над 3.30м. над 3.50м. над 4.50м. над 5.50м.
Височина От4.00м. до 4.30м. над 4.30м./4.50м.*(съглас.) над 4.70м.   над 5м.
Дължина до 22м. над 22м. над 24м. над 30м. над 40м.
Маса до 45т. над 45т. над 60т./74т.*(2бр.) над 100т. над 100т.
Осово натоварване   

до 30% от допустимите

максимални натоварвания

над 30%от допустимите

максимални натоварвания на

ос според наредба№11

     

 

*Когато извънгабаритното ППС е с височина над 4,50 m, разрешителното за движение задължително се съгласува с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националната електрическа компания, Национална компания „Железопътна инфраструктура” и др., чиито интереси могат да бъдат засегнати.

*Администрацията, която издава разрешителното за движение, може да изисква два и повече съпровождащи    автомобили, когато масата на извънгабаритното ППС с товар е по-голяма от 74t.

*Всяко издадено разрешително се съгласува със съответната служба за контрол при МВР.

 

 

Ред за приемането на документи за съгласуване на разрешителните за превоз на извънгабаритни товари от отдел "Пътна полиция".

Необходими документи за съгласуване на разрешителни за превоз на извънгабаритни товари:

1.1. Разрешително за движение на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство, издадено от Агенция "Пътна инфраструктура" (А"ПИ")в 2 екземпляра.

ГД"ОП" съгласува само разрешителни издадени от А "ПИ за превози на територията на повече от две ОД МВР. В случай, че разрешителното е издадено от регионална структура на А "ПИ", от орган на местната власт или друг стопанин на път, представителя на превозвача се насочва към съответните ОД МВР. Информацията за територията на която ще се извършва превоза се намира в разрешителното издадено от А "ПИ"

Разрешителното за движение на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство трябва да съдържа следните реквизити:
номерата и датите на двата екземпляра трябва да са еднакви;
- да имат подпис на длъжностно лице от НА "ПИ" и печат на агенцията;
- да бъде упоменато лицето съпровождащо извънгабаритния товар
- датата на приемането на разрешителното за съгласуване трябва да е в границите на срока на същото, т.е. то да не бъде с изтекъл срок.

1.2. Оригинално платежно нареждане

Разрешителните следва да бъдат придружени с оригинално платежно нареждане. Таксата за едно разрешително е в размер на 50лв. Допуска се с едно платежно нареждане да бъдат внесени няколко такси, като сумата вътре трябва да отговаря на броя на разрешителните. Платежното нареждане трябва да съдържа следните реквизити:
- да бъде оригиналния екземпляр;
- да бъдат правилно изписани ВIС и IBАN кода;
- да бъде изписан булстата на фирмата;
- когато разрешителното е на името на физическо лице то следва да бъде изписан ЕГН на лицето;
- да бъде упоменато, че сумата е платена за държавна такса за извънгабаритен товар.
- задължително трябва да има мокър печат от съответната банка освен в случаите когато е платено по електронен път/ остава в ОПП.

1.3. График за движение

- само когато извън габаритните ППС имат

-обща маса, по-голяма от 100 t,

или габарити, по-големи от:

-широчина - 4,50 m,

-дължина - 30,00.

1.Графикът се изработва от собствениците на ППС или лицата, които извършват превоза.
2. В случаите, когато в разрешителното на НА "ПИ" в графа "Забележка" е предписан полицейски съпровод, то заявителя се насочва към служител от ОПП за разясняване реда и условията при които може да бъде, извършен полицейския съпровод.
3. При констатиране на липса на атрибути в посочените по-горе документи, или не представяне на някой от тях, документите не се приемат
4. След приемането на изброените документи, същите се представят в отдел "Пътна полиция" за съгласуване.
5. Единият екземпляр от съгласуваните разрешителни и графици за движение /в случаите когато е необходимо съгласуване на графици/ се получават от управителя на фирмата /частното лице/ или упълномощен представител, като получилия документите се разписва за получаването в регистъра/подпис, фамилия, дата/. Вторият екземпляр с оригиналното платежно нареждане остават в О "ПП"-Д "ОПП", като по определен от началника на О "ПП" ред се предават в деловодството на ГД "ОП" за съхранение.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪПРОВОД

Извънгабаритните ППС с обща маса, по-голяма от60 t,

или на които поне един от габаритните размери е по-голям от съответно

-широчина- 3,50 m,

-височина- 4,70 m, и

-дължина- 24,00 m,

могат да се движат само ако имат разрешително по чл.8, ал.2 и ако се

съпровождат съгласно изискванията на раздел VI.

Администрацията, управляваща пътя, и съответната служба за контрол при МВР
могат да изискват съпровождане на извънгабаритни ППС и с габарити, по-малки от габаритите по ал. 1, когато преценят, че те представляват опасност за пътя и пътните съоръжения или могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

Администрацията, която издава разрешителното за движение, може да изисква два и повече съпровождащи автомобили, когато:
1.превозът се извършва по двулентови пътища:

а) в трудни пътни условия;

б) с широчина на платното за движение, по-малка от 6,00 m;

в) с висока интензивност на движение - над 4000 авт./ден;

2. масата на извънгабаритното ППС с товар е по-голяма от 74 t;

3. превозът се извършва от две и повече извънгабаритни ППС.

 

ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ТОВАРЪТ - с табела "Извънгабарите товар"

 Чл. 155. (1)

Товарът трябва да бъде означен с табела "Извънгабарите товар", ако:
1. Излиза отпред или отзад извън пътното превозно средство с повече от 1 метър.
2. Излиза отстрани на най-издадената част на пътното превозно средство с повече от 20 см.
С табела "Извънгабаритен товар" се обозначава и всяко пътно превозно средство (с ремарке или без ремарке), което с товар или без товар има по-голяма дължина от 22 метра, ширина от 2,5 метра и височина от 4 метра.
Когато пътно превозно средство (с ремарке или без ремарке) заедно с товара има ширина от 2,50 до 3,50 метра, височина от 4 до 4,50 метра и общо тегло до 30 тона, движението му се извършва с разрешение на ръководителя на организацията, която превозва товара.
Когато пътното превозно средство или товарът имат размери, по-големи от дължина 22 метра, ширина 3,50 метра, височина 4,50 метра и общо тегло над 30 тона, движението му се извършва с разрешение от Главното управление на пътищата при Министерството на транспорта и от Министерството на вътрешните работи. В този случай пред пътното превозно средство трябва да се движи съпроводителен автомобил на превозвача или товародателя, който отпред или отгоре носи знак N:35 и табела с надпис "Извънгабаритен товар", а от лявата страна - развят червен флаг.
Разрешението по предходната алинея не се изисква за моторните превозни средства на Министерството на отбраната.

        energo